YouTube影片實錄

 

 

大灣區精神心理健康協作面談會 2023

 

 

社區精神健康研討會(挑戰與創新)


 

 

重見陽光生活-笑容再現

 


 

 

金融海嘯下之壓力處理

 


金融海嘯下之壓力處理之二

 

 

都市情緒病之一


 

都市情緒病之二


 

四川汶川大地震  "心靈重建" 

 


 

 

壓力變動力專輯


 

 

「馭壓強心」講座教你壓力管理 , 増強精神健康


 

 

精神啟示語錄